Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Śląskie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 69 51,
33 812 45 77
E-mail:
biblioteka@pbw.bielsko.pl
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl
audiowizualne@pbw.bielsko.pl
czytelnia@pbw.bielsko.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek:900-1900
sobota:900-1400
Pracownia multimedialna:
poniedziałek, środa:1200-1900
wtorek, czwartek, piątek:900-1500
sobota:nieczynne
Filie PBW:
Cieszyn
Milówka
Skoczów
Żywiec

Zadaj pytanie bibliotekarzowi
Facebook - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
YouTube - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
logo ACADEMICA
Sponsorzy:
ANGA - Logo
Gabinet dentystyczny Sypień - Logo
ZygZak Karting
AQUA S.A.
befaszczot

Biuletyn Informacji Publicznej
e-mail autora strony

Informacje o bibliotece

Historia Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku-Białej

Początki Biblioteki Pedagogicznej sięgają 1931 roku, kiedy to Inspektorat Szkolny - w odpowiedzi na potrzeby czytelnicze nauczycieli - zorganizował księgozbiór pedagogiczny. W roku 1939 księgozbiór liczący tysiąc tomów zlokalizowano przy ul. Sienkiewicza 8.

Po wojnie przystąpiono do odbudowy rozproszonych zasobów biblioteki. W roku 1950, po administracyjnym połączeniu Bielska i Białej Krakowskiej w jedno miasto, scalono księgozbiory: Inspektoratu Oświaty w Bielsku, Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Bielsku i Oddziału ZNP w Białej, co dało początek Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej i Miejskiej. Biblioteka często zmieniała lokal. Z ulicy Sienkiewicza przeniesiono ją do budynku przy ul. Lenina 1, następnie na ul. Szkolną 31, a w roku 1957 na ul. Kosmonautów 19, gdzie mieściła się do 1971 roku, kiedy to znów umieszczono ją przy ul. Sienkiewicza 8. Gdy w 1975 roku Bielsko-Biała stało się miastem wojewódzkim, jednostka otrzymała status Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Pod jej nadzór przeszły, jako filie, dotychczasowe Pedagogiczne Biblioteki Powiatowe w Cieszynie, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Żywcu. W 1982 roku utworzono nowe filie w Milówce i Skoczowie.
Od 1980 roku siedzibą biblioteki jest zabytkowy budynek przy ul. Komorowickiej 48. Budynek ten jest jednym z najpiękniejszych obiektów architektonicznych Bielska-Białej. Został zbudowany w 1903 roku w stylu neorokokowym według projektu Emanuela Rosta juniora. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju w 1999 roku organem prowadzącym PBW został Samorząd Województwa Śląskiego. Spod nadzoru biblioteki odeszły filie w Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

Okresem przełomowym dla biblioteki był rok 2006, kiedy w wypożyczalni wprowadzono elektroniczny system obsługi czytelników. Proces komputeryzacji czynności bibliotecznych w PBW rozpoczął się znacznie wcześniej i trwa do dnia dzisiejszego. W 1996 r. biblioteka otrzymała od Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego dwa komputery, następnie zakupiono program MAK. Pierwszy etap wdrażania systemu objął tworzenie katalogu elektronicznego, co znacznie ułatwiło szybkie udzielanie informacji o pozycjach posiadanych przez bibliotekę. W 2002 r. dotychczasowy program biblioteczny został zastąpiony Kompleksowym Systemem Zarządzania Biblioteką Prolib. Do opracowania zbiorów czytelni zakupiono program Promax. Odtąd filie uzyskały podłączenie do centralnego serwera bazy danych w Bielsku-Białej poprzez stałe łącza internetowe. Ostatecznie katalogi biblioteki zostały udostępnione użytkownikom przez Internet w 2006 roku. W tym samym czasie uruchomiono system elektronicznej obsługi czytelników w wypożyczalni PBW w Bielsku-Białej. Aktualnie taki system mają również filie w Cieszynie, w Skoczowie i w Żywcu.
W PBW w Bielsku-Białej i w filiach terenowych działają też Internetowe Centra Informacji Multimedialnej (ICIM) oferujące czytelnikom możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i wyposażone w drukarki, skanery i kopiarki.

Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Misją PBW jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli, doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, studentów i osób kształcących się ustawicznie.
Rozpoznając potrzeby i oczekiwania użytkowników aktualizujemy zasoby Biblioteki. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizuje priorytety polityki oświatowej państwa.
Poprzez propagowanie zbiorów Biblioteki oraz działalność dydaktyczną na rzecz środowiska współuczestniczymy w realizowaniu idei kształcenia ustawicznego.
Pragniemy podtrzymać dobry wizerunek i prestiż Biblioteki poprzez ciągłą promocję w środowisku zewnętrznym oraz aktywną współpracę w ogólnokrajowej sieci bibliotek pedagogicznych.
Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych, realizowanych przez kompetentny i życzliwy użytkownikom personel.

Koncepcja pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka swoją działalność opiera na Statucie opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Nasza Biblioteka to:

Nasze cele:

Biblioteka służy kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom, a także wszystkim innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną i informacyjną niezbędną w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej.

Nasze zadania:

Struktura organizacyjna

Dyrektor: Anna Niemiec-Warzecha.

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 27)
E-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl
Kierownik: mgr Lucyna Stania

Wydział zajmuje się:

 • gromadzeniem książek i czasopism
 • opracowaniem wydawnictw zwartych
 • tworzeniem komputerowej bazy danych wydawnictw zwartych
 • tworzeniem komputerowego katalogu czasopism
 • retrokonwersją zbiorów
 • administrowaniem systemem komputerowym
 • prowadzeniem biblioteki składowej
 • usługami kserograficznymi
 • usługami w zakresie bindowania

Wypożyczalnia

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 28)
E-mail: wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl
Kierownik: mgr Maria Orłowska-Fuczik

Wypożyczalnia jest w pełni skomputeryzowana. Dzięki elektronicznemu systemowi obsługi czytelnicy mają możliwość samodzielnej obsługi własnych kont (na miejscu – w siedzibie PBW, lub za pośrednictwem Internetu). Po zalogowaniu się do systemu użytkownicy mogą:
- przeglądać katalog biblioteki
- zamawiać dokumenty o statusie DOSTĘPNA
- sprawdzać stan dokumentów wypożyczonych
- przedłużać termin zwrotu książek (do 5 razy)
- rezerwować książki o statusie WYPOŻYCZONA.
Należy pamiętać, że książki zamówione i z rezerwacji należy odbierać w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Osoby niezapisane w wypożyczalni mają możliwość przeglądania katalogu logując się jako anonim.
System udostępnia bardzo wygodne dla czytelników funkcje, m.in. automatyczne przypominanie o terminach zwrotu dokumentów i o możliwości odbioru książek zarezerwowanych.

Wydział zajmuje się:

 • wypożyczaniem książek
 • wypożyczaniem międzybibliotecznym
 • realizacją zamówień i rezerwacji książek
 • udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych

Wydział Zbiorów Audiowizualnych

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 25)
E-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl
Kierownik: mgr Iwona Balska

Wydział zajmuje się:

 • gromadzeniem i opracowaniem zbiorów audiowizualnych oraz multimediów
 • udostępnianiem zbiorów audiowizualnych oraz multimediów
 • tworzeniem komputerowej bazy danych (katalog i kartoteka zagadnieniowa)
 • gromadzeniem nagrań edukacyjnych audycji radiowych i telewizyjnych

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 26)
E-mail: czytelnia@pbw.bielsko.pl
p.o. Kierownika: mgr Renata Kruszyna

Wydział zajmuje się:

 • udostępnianiem zbiorów czytelni
 • prowadzeniem działalności informacyjnej w oparciu o źródła drukowane i elektroniczne
 • tworzeniem komputerowej bazy bibliograficznej - Baza Edukacyjna
 • prowadzeniem lekcji bibliotecznych dla uczniów i studentów i spotkań informacyjnych dla nauczycieli
 • udzielaniem pomocy merytorycznej bibliotekom szkolnym
 • tworzeniem tematycznych zestawień bibliograficznych

Wydział Współpracy ze Środowiskiem

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 28)
E-mail: wws@pbw.bielsko.pl
p.o. Kierownika: mgr Halina Dubrownik

Wydział zajmuje się:

 • organizowaniem wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy PBW
 • współpracą z Wydziałami i Filiami PBW
 • współpracą z władzami samorządowymi, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, wydawnictwami, instytucjami opieki społecznej i środkami masowego przekazu
 • współpracą ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami
 • działaniami w środowisku nauczycieli, studentów, uczniów

Pracownia Multimedialna

Tel.: 33-812-45-77 (wewn. 25)
E-mail: icim@pbw.bielsko.pl
Opiekun: mgr Iwona Balska

Z pracowni mogą bezpłatnie korzystać nauczyciele, studenci i uczniowie w celu zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez internet oraz informacji multimedialnej, przeszukiwania katalogów on-line bibliotek, a także korzystania z programów użytkowych i multimedialnych. Podobne pracownie działają również w filiach PBW. Zapraszamy do korzystania z sześciu stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, skanera, drukarki i kopiarki.

Wydział oferuje:

 • bezpłatny dostęp do internetowych baz danych
 • edukacyjne programy multimedialne
 • nagrania muzyczne
 • filmy na DVD (klasyka dla dzieci i dorosłych)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Filie: Cieszyn, Milówka, Skoczów, Żywiec

Struktura zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Pedagogiczna Bilioteka w Bielsku-Białej jest biblioteką specjalistyczną. Gromadzi zbiory pod kątem potrzeb nauczycieli, pracowników oświaty oraz osób studiujących na kierunkach nauczycielskich. Trzon zbiorów stanowią książki (obecnie jest ich ponad 60 tysięcy).W skład księgozbioru wchodzą prace z zakresu:

Oprócz wydawnictw książkowych w zbiorach biblioteki znajduje się około 6 tys. roczników czasopism. Prenumerujemy ok. 160 tytułów czasopism, głównie pedagogicznych i psychologicznych. Biblioteka gromadzi również materiały audiowizulane. Są to pomoce do nauczania poszczególnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych oraz języków obcych. W skład zbiorów wchodzą również "książki mówione" dla osób niewidomych. Pod względem nośnika informacji zbiory audiowizualne - można podzielić na:


Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Wersja: qt3.pl v_0.4.3
2010-07-02[20170427]